Avis legal

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: ARENYS DE BOI, S.L.

Apartaments els Arenys de Boí: Apartaments els Arenys de Boí

NIF/CIF: B25454125

Adreça: Carretera de Taull, 22, 25528– Boí (Lleida)

Correu electrònic: info@arenysboi.com

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

ARENYS DE BOI, S.L. com a responsables d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals dús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web d’Apartaments els Arenys de Boí inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.arenysboi.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal www.arenysboi.com.

Dades personals que recollim i com ho fem

Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb els Apartaments els Arenys de Boí. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.arenysboi.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’Apartaments els Arenys de Boí de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.arenysboi.com o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.arenysboi.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Apartaments els Arenys de Boí poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ARENYS DE BOI, S.L., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i www.arenysboi.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http ://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Apartaments els Arenys de Boí. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Apartaments els Arenys de Boí.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Apartaments els Arenys de Boí indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

ARENYS DE BOI, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entre els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de Lleida.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.arenysboi.com, si us plau adreceu-vos a info@arenysboi.com.

Condiciones para animales de compañía

  • El dueño de la mascota será la responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a los otros huéspedes o mobiliario del alojamiento. Depósito de garantía a la entrada.
  • Acreditación de seguro de responsabilidad civil y que ha sido vacunado contra la rabia.
  • No se podrá acceder con animales: zona de cocina, instalaciones de uso común y zona spa. No utilización del ascensor y obligación de ir acompañado.